Tôi không khuyến khích học sinh đọc thơ

Trích từ câu chuyện “Cô giáo hát truyện Kiều, giúp học sinh dễ nhớ”, độc giả Lục Tuyền đặt câu hỏi cho Kế hoạch Giáo dục Việt Nam và yêu cầu học sinh nhớ những kiến ​​thức sau: — Cuộc sống là điều đáng sợ nhất đối với học sinh ở Việt Nam Môn học này Ngay cả khi sinh viên chắc chắn họ không biết phải làm gì, tại sao họ phải đọc thuộc lòng?

Tôi là một giáo viên và tôi không khuyến khích học sinh nhớ những thứ không cần thiết. Cái gọi là nền tảng phải thuộc vì chúng là nền tảng sẽ được sử dụng trong một thời gian dài. Tại sao bạn đọc thơ? Thỉnh thoảng bạn có hát cho tôi nghe không? Vui lòng thực hiện một số nghiên cứu trong khi tác phẩm gốc vừa được tải lên.

Làm ơn đừng khuyến khích học thuộc lòng và đọc thuộc lòng những điều mà học sinh không hiểu? Tôi thấy rằng một giáo viên cũng đang dạy học sinh đọc thuộc từng câu để cả lớp có thể đọc nó một cách nhất quán trong phần 12.


    Trả lời