Trọng lượng của tổ là hơn một tấn đối với chim của thợ dệt

Đức Huy (Video: Trái đất của Smithsonia)


    Trả lời