Viễn cảnh của tất cả các núi lửa phun trào cùng nhau

Đồ họa: Bây giờ là lúc


    Trả lời