Sẽ là một thảm họa nếu tất cả nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy trên trái đất

Đồ họa: Bây giờ là lúc


    Trả lời