Vinaconex 25 phân bổ 200 triệu Tết cho ban giám đốc

Theo nghị quyết của doanh thu của Vinaconex 25 Co., Ltd. (mã: VCC), doanh thu của công ty đạt 720 tỷ đồng năm 2012, vượt kế hoạch 4%, lợi nhuận trước thuế của Vinaconex 25 đạt 20,5 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2011. hoàn thành kế hoạch. Công ty có kế hoạch trả cổ tức 18%. Vinaconex25 cũng đã phê duyệt kế hoạch phân bổ 200 triệu đồng Việt Nam cho hội đồng quản trị, ban giám sát và ban điều hành và thưởng thưởng. Thông báo cho nhân viên về mức lương một tháng. -Trong năm 2013, Vinaconex 25 có kế hoạch sản xuất 900 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012, doanh thu là 800 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế là 21,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012.


    Trả lời