Báo cáo chi đầu tư công nhiều nơi chậm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, trước thời hạn báo cáo chi đầu tư công ngày 25/7, cả nước chỉ có 15 trong số 54 bộ, 12 cơ quan trung ương và 63 địa phương. Báo cáo kịp thời.

Trước đây, Bộ Tài chính đã nhiều lần nhắc lại việc nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương báo cáo không đầy đủ, thường là sau giám sát. Do đó, Bộ Tài chính cần sử dụng số liệu tổng hợp từ Kho bạc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do thiếu thông tin để so sánh số liệu giữa các bộ phận khác nhau và bộ phận tài chính công nên việc tổng hợp báo cáo còn nhiều khó khăn.

Theo ước tính ban đầu, chi đầu tư công vào cuối tháng 7 đã có những chuyển biến tích cực. So với vài tháng đầu năm. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7 là 19.417,7 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu 5 tháng, và tỷ trọng này chỉ là 26%. -Bộ Tài chính chỉ ra, có nhiều nguyên nhân khiến chi đầu tư công chậm, như chính sách thanh lý, tái định cư khiến nhiều người không đồng tình. Phiên dịch viên Covid-19 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực, vật lực, tổ chức thi công, nhiều dự án phải tạm dừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán vốn đầu tư công … – Đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn. Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến ​​nghị Chính phủ đầu tư vốn công, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm chính để điều chỉnh, phục hồi. Trường hợp không đủ điều kiện bố trí vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn thì thực hiện thu hồi kế hoạch vốn năm 2020.

Theo đề xuất, Phòng Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tổng hợp kế hoạch phân phối. Liệt kê cụ thể kế hoạch đầu tư vốn tài khóa trung ương năm 2020 trong danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án, báo cáo Chính phủ, đồng thời kiểm soát chi theo dự án cùng Bộ Tài chính. -Queen Tron


    Trả lời