Báo cáo chi đầu tư công nhiều nơi chậm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính cho Thủ tướng Chính phủ, chỉ có 54 bộ, 15 cơ quan trung ương và 12/63 địa phương trước khi công bố thời hạn chi đầu tư công vào ngày 25 tháng 7. Báo cáo kịp thời.

Trước đây, Bộ Tài chính đã nhiều lần nhắc lại việc nhiều sở, ban, ngành, chính quyền địa phương báo cáo không đầy đủ, thường là sau giám sát. Do đó, Bộ Tài chính cần sử dụng số liệu tổng hợp từ Kho bạc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do thiếu thông tin để so sánh các số liệu giữa các Cục và Bộ Tài chính nên rất khó để báo cáo một cách toàn diện.

Theo ước tính ban đầu, chi đầu tư công đã được thực hiện vào cuối tháng Bảy. So với vài tháng đầu năm nay đã có những chuyển biến tích cực. Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7 là 19.417,7 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu 5 tháng, và tỷ trọng này chỉ là 26%. -Bộ Tài chính chỉ ra, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chi đầu tư công chậm, như chính sách thanh lý, tái định cư sẽ khiến nhiều người không đồng tình. Phiên dịch viên Covid-19 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực, vật lực, tổ chức thi công, nhiều dự án phải tạm dừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán vốn đầu tư công … – Đẩy nhanh tiến độ thanh toán các nguồn vốn Bộ Tài chính khuyến nghị vào cuối năm Trong một vài tháng, nguồn vốn đầu tư công được giao cho Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và thông báo cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh, khôi phục. Trường hợp không đủ điều kiện bố trí vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn thì thực hiện thu hồi kế hoạch vốn năm 2020.

Theo đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tiến hành một cách tổng thể và đồng thời kế hoạch phân bổ. Liệt kê cụ thể kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 và mức vốn bố trí cho từng dự án trong danh mục, báo cáo Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính kiểm soát chi của dự án. -Queen Tron


    Trả lời