Ngân hàng Quốc gia phải lập báo cáo tài chính hàng năm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về hệ thống tài chính kế toán của Ngân hàng Quốc gia. Theo một chuyên gia kinh tế, đây sẽ là hai văn bản pháp lý quan trọng, với việc trở thành người mua cuối cùng của thị trường sẽ tạo nền tảng pháp lý cho Ngân hàng Quốc gia can thiệp vào thị trường vàng. “ – Như vậy vốn được phép của Ngân hàng Quốc gia là 10 nghìn tỷ đồng. Kinh phí đến từ các nguồn bổ sung hiện có. Mức trích bằng 12% giá trị tài sản cố định bình quân hàng năm, phần chênh lệch tăng thêm do đánh giá lại tài sản cố định theo yêu cầu.

Ngân hàng Quốc gia có thể trích lập dự phòng rủi ro và quỹ xác nhận vì chi tiêu bằng 10% cán cân thu nhập và chi tiêu, không bao gồm dự phòng rủi ro. Số dư của khoản dự phòng rủi ro không được vượt quá số tiền được phân bổ. Dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp tổn thất hoặc đối phó với chúng. Như một tổn thất của kinh doanh ngân hàng quốc gia.

Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia trích từ số dư thu nhập và chi tiêu hàng năm. Bổ sung quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và quỹ dự trữ tài chính. Khi vốn được phép của Ngân hàng Quốc gia đạt 10 nghìn tỷ đồng thì số dư thực tế của vốn thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia sẽ không vượt quá mức này. Hạn mức tối đa của quỹ dự phòng không vượt quá 25% vốn được phép của Ngân hàng Quốc gia. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Quốc gia sẽ bao gồm: bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập, chi tiêu và kết quả hoạt động; thuyết minh báo cáo tài chính. Năm tài chính của Ngân hàng Quốc gia bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.


    Trả lời