Thủ tướng: “ Đặt mục tiêu GDP năm 2014 tăng 6% ”

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng năm 2014 là năm quan trọng để thực hiện kế hoạch 5 năm, do đó yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai các đề án tái cơ cấu nền kinh tế liên quan đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6% và giảm tỷ lệ lạm phát xuống 7%.

Theo số liệu và kế hoạch thực hiện, tốc độ tăng trưởng GDP 6% được coi là mức cao nhất kể từ năm 2011 (tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,89% năm 2011, 5,03% năm 2012 và mức Quốc hội đưa ra năm 2013 5,5%).

Tuy nhiên, theo kế hoạch phát triển kinh tế “Kinh tế xã hội 2011-2015” đã được Quốc hội thông qua, mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn này là 6,5-7%. Hai năm đầu 2011 và 2012, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt dưới 6%, ước tính năm nay khó đạt được mục tiêu 5,5%. Do đó, các chuyên gia cho rằng nếu không có giải pháp đột phá thì việc đạt mục tiêu tăng trưởng 5 năm sẽ là thách thức lớn.

Trên thị trường tài chính tiền tệ, Thủ tướng kêu gọi tiếp tục ổn định giá trị của Đồng Việt Nam. Và để đảm bảo cung ứng vốn của nền kinh tế, lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, giảm dần tỷ suất lợi nhuận.

Đồng thời, đẩy mạnh các kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng, triển khai có hiệu quả các công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngân hàng thương mại. Kiểm soát chặt chẽ nợ công và nợ khó đòi của các doanh nghiệp đại chúng, tăng cường quản lý thị trường, tăng giá … Về huy động ngân sách quốc gia năm 2014, chỉ thị đặt mục tiêu huy động, thu thuế, tài nguyên đạt khoảng 18-19% GDP. Ước tính thu nội địa (không kể thu dầu thô và thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân 12 – 13% so với dự toán năm 2013, hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân 8 – 9%. Về chi tiêu vãng lai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiết kiệm. Về tiền lương, đảm bảo nguồn thu nhập là lương cơ bản 1,15 triệu đồng / tháng. Trong tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sẽ báo cáo chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế. -Chính phủ phải trình Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước và xã hội năm 2014 tại kỳ họp tới.

Huyền Thư


    Trả lời