Rà soát các bộ, chính quyền địa phương quên báo cáo giám sát tài chính

Ngày 9/5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương và truyền đạt ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu công ty mở văn phòng đại diện doanh nghiệp nhà nước. Tận tâm thực hiện chế độ báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của công ty và các trách nhiệm liên quan của Ban Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành và chính quyền địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc báo vi phạm. Kết quả giám sát tài chính gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa báo cáo kết quả giám sát. Dù đã gần một năm nhưng công tác giám sát tài chính sáu tháng đầu năm 2016 vẫn chưa được báo cáo. Chưa thanh toán. Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết 15 cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, trong việc xây dựng Ban Chỉ đạo đổi mới và nhiều cuộc họp trong lĩnh vực kinh doanh, Phó Thủ tướng Vương. Đình Huệ luôn yêu cầu người đại diện của các doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo giám sát tài chính và thương mại của công ty càng sớm càng tốt để cảnh báo các rủi ro và dấu hiệu rủi ro tài chính. . Tuy nhiên, nhiều bộ ngành, địa phương vẫn nộp hồ sơ, trong đó có báo cáo đã quá hạn gần một năm.

Anh Minh


    Trả lời