Các tổ chức tín dụng có nợ xấu hơn 3% không được liệt kê

Vào ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia đã ban hành Thông tư số 26/2012 / TT-Ngân hàng Nhà nước, quy định các điều kiện và thủ tục áp dụng đối với việc niêm yết các tổ chức tín dụng được phê duyệt trên thị trường chứng khoán quốc gia. -Và nước ngoài.

Theo thông báo này, tổ chức tín dụng là hệ thống cổ phần của ngân hàng thương mại, hệ thống cổ phần của công ty tài chính và hệ thống cổ phần của công ty cho thuê, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngân hàng. Nhà nước đã được phê duyệt để chào bán công khai. Cụ thể hơn, tổ chức phải có thời gian hoạt động ít nhất 2 năm cho đến khi được yêu cầu. Theo quy định đề xuất, cho đến ngày đề xuất, giá trị thực tế của vốn đăng ký sẽ không thấp hơn mức vốn pháp định. lực lượng. — Đồng thời, thông báo cũng quy định rằng các tổ chức này phải thực hiện các hoạt động kinh doanh có lãi dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính cá nhân được kiểm toán trong hai năm liên tiếp. Trước năm cầu hôn. Đặc biệt, thông tư nhấn mạnh rằng tổ chức phải có tỷ lệ nợ xấu vào cuối quý hai của quý hai trước quý phê duyệt ứng dụng ít hơn 3% tổng dư nợ. – Ngoài ra, thông báo cũng quy định các quy tắc và quy định của hội đồng quản trị và ban giám sát, tuân thủ an toàn hoạt động, phân loại nợ và chuẩn bị rủi ro và hệ thống kiểm soát tổ chức tín dụng. Sử dụng …

Wuọ


    Trả lời