Cục thuế TP.HCM truy thu gần 70 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng

Trong đó, thu nội địa ngoài dầu 4 tháng ước đạt 65.329 tỷ đồng, đạt 36,78% dự toán, tăng 16,20% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu từ dầu thô vượt quá 1 nghìn tỷ USD. Đồng Việt Nam trong tháng 4 đạt 4,596 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm nay, đạt 25,25% dự kiến, thấp hơn 42,88% so với cùng kỳ năm 2015. 17,610 tỷ đồng, tăng 16,19% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết, 4 tháng đầu năm nay, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước tính đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,37% so với cùng kỳ năm ngoái. năm ngoái. Trong đó, thu của khu vực kinh tế quốc dân vượt 9,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,53% so với cùng kỳ. – Đối với các doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh thu lũy kế trong 4 tháng đầu năm là gần 6,2 nghìn tỷ won. Đồng Việt Nam (VND) giảm 1,94% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt gần 3.000 tỷ đồng, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2015. Khu vực đầu tư nước ngoài thu nhập đạt 1.761 tỷ đồng, tăng 16,19% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4/2016, thu nhập của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 4.436 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 1.743,4 tỷ đồng, đạt 44,70% dự kiến, tăng 28,86% so với cùng kỳ năm trước. – — Hoài Thu


    Trả lời