Mua hơn 1.160 xe trong một năm

Chính phủ vừa đệ trình báo cáo về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước lên Quốc hội năm 2016. Do đó, tổng số phương tiện công cộng đã tăng thêm 2166 xe, tăng một nửa so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm các giao dịch mua mới và tiếp tục tiếp nhận và chuyển giao giữa các đơn vị. Chi phí lịch sử của tài sản là 2.015 tỷ đồng.

Trong số các phương tiện nêu trên, tổng phân bổ cho nhà máy là 1.158 xe, và chi phí ban đầu là 1.194 tỷ đồng. Có 1.008 xe trong khối địa phương, tương đương gần 821 tỷ đô la Mỹ.

Báo cáo của chính phủ giải thích rằng số lượng xe buýt mới mua đã tăng lên, và hơn 1.000 trong số chúng đã được nhận và chuyển. Tổng chi phí giữa các phòng ban, cơ quan, tổ chức vượt 792 tỷ đồng. Tổng chi phí của 1.164 đơn vị mới mua (xe dưới 32 đơn vị, 181 đơn vị làm việc và 951 đơn vị chuyên dùng) là khoảng 1.223 tỷ đồng. Trung bình có 3 xe buýt mới được mua mỗi ngày và giá trung bình là hơn 1 tỷ đồng.

Tổng số xe buýt mới mua trong năm 2016 là 1.164. Báo cáo của chính phủ cho biết: “Xe được trang bị cho các đơn vị và tổ chức không có xe, xe đặc biệt và thay thế xe hết hạn.” – Ngoài việc mua mới, cơ quan nhà nước cũng giảm việc thu hồi, chuyển nhượng và bán 2.085 xe công cộng trong năm 2016 Và thanh lý … Tổng chi phí gần 1,1 nghìn tỷ đô la. Do đó, tính đến cuối năm 2016, có 37.286 xe trên toàn quốc với tổng chi phí gần 24 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước. Tiêu đề, phục vụ các nhiệm vụ chung của 21.114 đơn vị và 15.312 xe đặc biệt.

Vẫn theo báo cáo, hầu hết các phương tiện công cộng đã sử dụng hơn 2/3 giờ. Số lượng xe được sử dụng trong hơn 15 năm (dựa trên thời gian khấu hao theo kế hoạch) là khoảng 8.710 xe, chiếm hơn 23% tổng số đội tàu. Ngoài ra, chi phí cho các phương tiện gần 37.300 xe gần 24.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng giá trị sổ sách thực tế chỉ là 7.435 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31% tổng chi phí.

Tiếp tục thực hiện các chính sách hạn chế mua xe công cộng mới của Quốc hội. Tài sản của chính phủ cũng tuyên bố rằng họ không phân bổ vốn và thiết bị cho những chiếc xe đắt tiền. Chỉ sau khi các bộ khác nhau, các văn phòng phụ và chính quyền địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra và xử lý các phương tiện kỹ thuật nói chung và đưa ra yêu cầu bằng văn bản cho Bộ Tài chính, xe mới có thể được mua trong năm 2016. Chính phủ cũng đã phát triển một kế hoạch phân bổ phương tiện công cộng phù hợp dựa trên các quy định và tiêu chuẩn, và đã chỉ định nhiều tiêu đề theo quy định để đảm bảo sử dụng hợp lý và không dư thừa.

Anh Minh


    Trả lời