Thu nhập của mẹ SSI trong quý IV năm 2012 vượt quá 100 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã công bố kết quả giao dịch của công ty mẹ trong quý IV / 2012. Do đó, trong quý IV năm 2012, doanh thu của SSI đã vượt mức 273,4 tỷ đồng, tăng 43% so với quý trước. Đến quý IV năm 2011. Trong số đó, doanh thu tư vấn và giao dịch tự động tăng tương ứng hơn 40 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Trong quý IV năm 2012, nguồn cung của SSI đã phục hồi gần 112% 1 tỷ đồng. Chi phí hoạt động là 118 tỷ đồng, giảm 24% so với quý IV năm 2011. Lợi nhuận sau thuế của SSI thuế trong quý IV năm 2012 đạt 105 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2011. -Được tích lũy vào năm 2012, doanh thu của SSI đạt 884 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2011. Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2012 đã giảm 505 tỷ đồng, đưa lợi nhuận sau thuế của SSI lên 60 tỷ đồng vào năm 2011. Năm 2012 là 488,5 tỷ đồng.

— Công việc

Quý IV năm 2012

Quý IV năm 2011

Ngày 1 năm 2012

‘Số lượng doanh nghiệp- — 273,4 – – 191,17

884,4

827.1

2

chi phí

118.3

155.5

362.1

870- — 3 – – Lợi nhuận sau thuế

101,5

32,17 – 448,5

– 59,14

Nam Phi


    Trả lời