Tăng trưởng GDP năm 2013 có thể là 5,3%

Dự báo dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế tính đến tháng 8, và dữ liệu hiện tại chỉ ra rằng “đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm 2013 là một thách thức lớn”. — Về lạm phát, cơ quan này cho rằng nếu không có biến động về giá cả hàng hóa thì lạm phát chung cả năm 2013 có khả năng ở mức khoảng 5%. Do đó, để đạt mục tiêu CPI cả năm không quá 7%, việc điều hành giá trong những tháng cuối năm sẽ có ý nghĩa quyết định. Việc điều chỉnh giá các mặt hàng cơ bản và tiện ích công cộng cần có sự phối hợp thống nhất, từng bước phù hợp và lộ trình. Về cán cân thanh toán tổng thể, dự kiến ​​năm 2013 sẽ thặng dư. 150 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thặng dư cán cân thanh toán đã giảm mạnh so với năm 2012. Tính chung 5 tháng đầu năm 2012, chỉ đạt 1,5 tỷ USD, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái; NFSC dự báo mức thặng dư vốn năm 2013 là 2,56 tỷ USD, giảm 37%. Báo cáo cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2014-2015, với giả định tốc độ tăng trưởng 5,3% và tỷ lệ lạm phát không quá 7%. CPI năm 2014 là 7%, GDP tăng 5,6-5,8% và các con số tương ứng của năm 2015 lần lượt là 6%, 5% và 6. -6,2% .—— Để đạt được mục tiêu này, cơ quan dự kiến ​​trước mắt và dài hạn đến cuối năm 2013 và 2014 phải tiếp tục có các chính sách hỗ trợ kích cầu (đầu tư và tiêu dùng) để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục tăng sản xuất. Để kích thích nền kinh tế. Vốn đầu tư của toàn xã hội phải được vay để thúc đẩy cân đối cung cầu hàng hóa, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô.

Về trung hạn, mục tiêu của chính sách là cải thiện quan hệ cung cầu trong nền kinh tế, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế; do đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế có vai trò quan trọng, cần tập trung thực hiện trong 2-3 năm tới để tạo chuyển biến mới.

Ngoài ra, trong vài năm tới, xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nên việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhưng về lâu dài, cần có giải pháp. Từng bước cải cách khu vực nông nghiệp và nông thôn, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp và thương mại quốc gia.


    Trả lời