Quy định cho phép các công ty nới lỏng giới hạn trên của chi phí lãi vay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68, quy định rõ rằng tổng số tiền lãi tính theo công ty được ủy quyền không vượt quá 20%, không phải 30%. Do đó, các công ty có vốn thấp hơn có khả năng vay vốn để thực hiện các hoạt động.

Tổng chi phí lãi nên được hiểu là chi phí lãi vay sau khi trừ tiền gửi và chi phí lãi vay. “Giới hạn trên” của chi phí lãi vay được thiết kế để kiểm soát tổng lãi suất, cộng với chi phí lãi vay và khấu hao trong kỳ không quá cao so với tổng thu nhập ròng từ hoạt động thương mại. Nếu công ty vay quá nhiều, nó sẽ không được coi là khoản khấu trừ hợp lệ và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn. Ngoài ra, “giới hạn” này cũng giúp hạn chế giá chuyển nhượng của các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các giao dịch của bên liên quan.

Tuy nhiên, quy định này làm cho các công ty trong nước (vốn không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong hành vi) – tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến tăng thuế thu nhập đối với công ty mẹ và các công ty con hoặc trên Các công ty con bị đánh thuế hai lần.

Nợ lãi trên 30% sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để khấu trừ. Sự chậm trễ trong việc chuyển chi phí lãi phải kéo dài tối đa 5 năm liên tục. – Vì công ty quốc gia bị đánh thuế khi chuyển khoản vay hoặc thực hiện giao dịch, các quy định mới cũng có thể được truy nguyên từ chi phí lãi vay năm 2017 và 2018. Bộ Tài chính cho biết việc tăng chi phí lãi vay Giới hạn trên giúp cân bằng lợi ích thương mại và ngăn chặn chuyển giá và trốn thuế. – Nghị định có hiệu lực vào ngày 24 tháng 6 và sẽ được thực thi từ kỳ tính thuế doanh nghiệp năm 2019, giúp loại bỏ những khó khăn của các công ty, đặc biệt là các công ty có vốn thấp hơn khi bị Covid-19 tấn công. — -Quynh Trang


    Trả lời