Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn trả nợ gốc đầu tư trung hạn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại trụ sở ngày 15 tháng 8. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020”, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương TP. Tất cả đều có tiền tạm ứng. Nếu khoản tạm ứng không lớn, họ nên dành đủ vốn cho từng chi nhánh và chương trình để thu các khoản tạm ứng. Các bộ, ngành, địa phương ứng trước lớn phải tổ chức ứng vốn khoảng 50% số vốn tạm ứng, theo Phó Thủ tướng, tất cả các bộ, ngành, địa phương phải hoàn trả đúng địa chỉ và số vốn dự kiến ​​đầu tư trung hạn. thời hạn. Ảnh: VGP

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, 15/19 bộ, ngành đã thực hiện quy định trên để hoàn trả 100% vốn dự kiến. Tuy nhiên, chỉ có 4 quốc gia trong số 61 khu vực thực hiện yêu cầu này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến ​​về việc hoàn trả vốn đầu tư trước hạn và nhấn mạnh phải chấp hành nghiêm các nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

“Trước khi tính toán, trước hết phải hoàn trả kinh phí từ nguồn này để phân biệt nguồn vốn trong kế hoạch ngân sách trung hạn và nguồn ứng trước từ các văn bản quy phạm pháp luật khác để tính toán.” Phó Thủ tướng kiên quyết: “Dự kiến Tỷ lệ thu hồi vốn. “Các nhà lãnh đạo chính phủ đã phê duyệt kế hoạch: tạm ứng vốn từ dự trữ ngân sách của Trung Quốc, hoặc sử dụng ngân sách địa phương cho các chi phí kỹ thuật và xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2020. Các dự án phòng chống thiên tai được giao cho chính quyền địa phương tổ chức cân đối Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hoàn trả hợp pháp khác. Về ngân sách trung ương Về khả năng hoàn trả của các bộ, chi cục và chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Ngô Định V cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp thống kê về nợ đọng xây dựng tài sản cố định Số liệu, việc xây dựng nông thôn mới phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và quyết định.

Điều này cũng ảnh hưởng đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cũng đã rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn để Chính phủ thảo luận và báo cáo Trung ương trong thời gian tới. Xin lời khuyên .—— Anh Minh


    Trả lời