Theo dõi chi cho các dự án sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức hoặc vốn vay ưu đãi

Theo Nghị định số 132/2018, Nghị định số 16/2016 bổ sung, bổ sung một số quy định của Nghị định số 16/2016 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, bao gồm cả chi đầu tư. Và việc kiểm soát chi trên sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của quỹ ngân sách nhà nước.

Chính xác hơn, tài chính công các cấp kiểm soát các chứng từ thanh toán. Chi phí của dự án hoặc một phần dự án do ngân sách quốc gia cấp; dự án xin hỗ trợ một phần vốn, một phần vốn vay và cho vay lại của Ủy ban nhân dân tỉnh. – Tổ chức được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện kiểm tra cho vay lại đối với dự án hoặc hồ sơ thanh toán của dự án để thực hiện hợp phần dự án của cơ chế cho vay lại toàn diện.

Trình cấp có thẩm quyền các khoản hỗ trợ phát triển chính thức và các dự án trước và sau khi thanh toán khoản vay ưu đãi. Kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ trước hoặc sau khi cơ quan nhà thầu rút vốn để thanh toán phí của nhà thầu cho người thụ hưởng.

Kiểm soát thanh toán sau áp dụng cho các trường hợp sau: thanh toán trước tài khoản cho nhà thầu và nhà cung cấp, ngoại trừ tài khoản thanh toán trước mà Bộ Tài chính có tài khoản áp dụng để kiểm soát thanh toán trước. Sau khi đóng tài khoản trả trước, chuyển tiền từ tài khoản trả trước sang tài khoản tạm nộp phí xét duyệt độc lập; chuyển khoản trả trước từ tài khoản trả trước sang tài khoản phụ của dự án đa cấp … – 30 sau khi rút tiền thanh toán Trong vòng ngày, chủ dự án phải hoàn thành yêu cầu thanh toán cho cơ quan kiểm soát chi để xác nhận, điều này sẽ trở thành cơ sở cho lần thanh toán tiếp theo. Nếu xét thấy cần thiết, chủ đầu tư có quyền thỏa thuận với nhà thầu để đưa tiền tạm ứng vào bảng kiểm soát chi và gửi cơ quan kiểm soát chi để phối hợp thực hiện.

Anh Minh


    Trả lời