Ocean Group giảm lãi suất 25% trong 9 tháng

Báo cáo tài chính của công ty mẹ của Ocean Group Co., Ltd. (mã: OGC) trong quý 3 năm 2012 và chín tháng đầu năm cho thấy công ty tích lũy lợi nhuận sau thuế đã giảm 25% so với chín tháng đầu năm 2011, mặc dù chín tháng Doanh thu thuần hàng tháng tăng 10,4%. Chỉ riêng trong quý 3/2012, doanh thu của Tập đoàn Ocean đạt 369,6 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với quý 3 năm 2011. Doanh thu hàng hóa trong quý này là 280 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đưa lợi nhuận gộp của công ty lên 86,9 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, mức lợi nhuận thậm chí cao hơn 5,4 lần so với quý 3 năm 2011. Trong 9 tháng, lợi nhuận gộp của Ocean Group là 115,9 tỷ đồng, cao hơn 1,5 lần so với 9 tháng đầu năm 2011.

Mục tiêu

Quý III năm 2012- Quý 3 năm 2011 9 tháng năm 2012- 9 tháng năm 2011

369.6

120.6

524.4

474.8

280

104

408.4

404.8

89.6

16.5

115.9

70 — doanh thu tài chính

3

59.9

134.2

157.4

27.5

25.3

91.6

36

1

2

6,6

5,4 6,2

3,8

16,7 –10

57,7

45,3

135,1

175,9

57,7- — 45– –137, 9

175.6- -43.4

44.9

121.2

162.1

Trong ba tháng qua, hoạt động tài chính không Mang lại rất nhiều doanh thu cho công ty, bởi vì nó chỉ đạt 3 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái, và trong cùng kỳ năm 2011, con số này đạt gần 60 tỷ đồng.

Về chi phí Ngoài chi phí bán hàng, doanh thu của công ty được kiểm soát ở mức 1 tỷ đồng. Trong quý thứ ba, do sự gia tăng của các chi phí còn lại, nó đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể hơn, chi phí tài chính đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 8,7%, chủ yếu bao gồm chi phí lãi vay và chi phí hành chính cũng tăng 63% lên 6,2 tỷ đồng. .

Mặc dù có doanh thu thuần tăng trưởng mạnh trong quý 3/2012, lợi nhuận sau thuế của Ocean Group giảm nhẹ 3,3%, chủ yếu do bộ phận này phải nộp thuế lên tới 1,42 tỷ Việt Nam cái khiên. , Cao gấp 189 lần so với cùng kỳ năm ngoái (75 triệu rupiah). Chỉ trong chín tháng, lợi nhuận ròng của Ocean Group đạt 121,2 tỷ đồng. Đơn vị: Một tỷ đồng Việt Nam.

Hiện tại, nợ của công ty là 1.745 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chỉ 250 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nợ. Từ đầu năm đến cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 3.325 tỷ đồng. -Như ngày 30 tháng 9 năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của Ocean Group chỉ là 4,7 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, giảm gần 7,6 lần kể từ đầu năm. Tổng tài sản của công ty là 5.071 tỷ đồng.

Tường Vi


    Trả lời