Rủi ro cổ phiếu SGT ngừng giao dịch

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty Viễn thông Sài Gòn-Saigontel vẫn có kết quả kinh doanh tiêu cực, hoạt động của SGT sẽ tạm thời bị đình chỉ. dịch. Khi công ty đã giải thích kế hoạch điều chỉnh, SGT sẽ giao dịch dưới dạng chứng khoán được kiểm soát, giới hạn thời gian giao dịch trong 15 phút khớp lệnh thông thường để xác định giá đóng cửa. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Saigontel vừa cho thấy khoản lỗ vượt quá 214 tỷ đồng. Năm 2012, doanh thu của Saigontel đạt 369 tỷ đồng, gấp sáu lần so với năm 2011. Tuy nhiên, việc tăng các khoản khấu trừ và giá vốn hàng bán dẫn đến sự sụt giảm doanh thu. Công ty nhận 92 tỷ đồng. . Sau khi trừ chi phí cơ bản, Saigontel mất gần 192 tỷ đồng tiền lãi ròng.

Vào tháng 4 năm 2012, cổ phiếu của Công ty SGT do ông Đặng Thanh Tâm đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị. hành chính. Cảnh giác. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 âm 113,79 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2011 cũng mất 80,27 tỷ đồng. – Ngày tháng hai của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh cũng đã thông báo cho Saigontel vào ngày 22 do vi phạm các quy tắc công bố thông tin. Tính đến cuối quý IV năm 2012, khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá 1 nghìn tỷ dinar, cao hơn gấp đôi tổng giá trị tài sản ngắn hạn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là đầu tư, thương mại và xây dựng. Xây dựng, thiết kế, tư vấn và dịch vụ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, số lượng nhân viên là 150. Ngoài ra, Saigon Telecom còn sở hữu 51% Công ty Cổ phần Truyền thông Màu sắc Sài Gòn. Đồng thời, ba công ty liên kết do Saigontel tài trợ cũng nắm giữ cổ phần tại Bất động sản Nam Việt (20%), Công ty Cổ phần Bất động sản Viễn Đông (19%) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn (30). %) .

Tường Vi


    Trả lời