Hà Nội có quyền sử dụng một loạt các cơ chế tài chính cụ thể

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định 63/2017, quy định một số cơ chế và chính sách tài chính cụ thể đối với thủ đô của Hà Nội.

Do đó, dự toán ngân sách Hà Nội dựa trên sự quản lý tập trung của các tỉnh, thành phố được xác định dựa trên tiêu chuẩn phân bổ cao hơn các nơi khác. . Tỷ lệ ngân sách trung ương cho phân phối thu nhập của thành phố được xác định bởi Quốc hội và sẽ ổn định trong năm năm.

Mức nợ hiện tại (các khoản vay trong nước được tạo ra từ việc phát hành trái phiếu đô thị), vay từ các nguồn của chính phủ để thu hồi …) Ngân sách thành phố không được vượt quá 70% thu ngân sách địa phương để hưởng lợi từ phân cấp. Ở cấp địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước quy định rằng khoản vay Hà Nội còn nợ không vượt quá 60% doanh thu phi tập trung. Quy định liên kết mức độ huy động với thu ngân sách và khả năng trả nợ để thành phố có thể huy động thêm nguồn lực đầu tư vào các dự án, tòa nhà quan trọng … Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có quyền áp dụng nhiều cơ chế tài trợ phát triển cụ thể. – Ngoài ra, mục tiêu của Hà Nội là tăng thu ngân sách trung ương, nhưng mức tăng doanh thu so với ngân sách do thủ tướng phân bổ không vượt quá và không cao hơn mức tăng doanh thu trong khu vực thực hiện của năm trước. Mục đích của quy định này là đảm bảo ngân sách trung ương có nguồn để bổ sung ngân sách thành phố.

Nghị định quy định rõ ràng về trách nhiệm cấp độ và nguyên tắc của Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân trong việc huy động các nguồn tài chính, hỗ trợ phát triển (ODA), nghĩa vụ của chính quyền địa phương, vốn khác được huy động thông qua luật đầu tư phát triển.

Ngoài việc ưu tiên cho vay hỗ trợ phát triển chính thức ưu đãi, chính phủ trung ương cũng sẽ ưu tiên cho vay ưu đãi với ít sự hỗ trợ từ Hà Nội. Chính quyền thành phố chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ này và thường xuyên báo cáo Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để giám sát và giám sát đầu tư trong nước phát hành thông qua việc phát hành trái phiếu đô thị và chịu trách nhiệm trả nợ gốc. , Tiền lãi và các chi phí liên quan. Là một phần của nhiệm vụ chi tiêu ngân sách thành phố, Hà Nội cũng được phép vay các khoản vay nước ngoài để đầu tư cơ sở hạ tầng, nó cũng được phép sử dụng các dự án hợp tác công tư (PPP).

Đối với một số dự án quan trọng và các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực môi trường, quản lý thủy lợi và thoát nước của Hà Nội vượt quá khả năng của nó. Sau khi cân bằng, chính quyền thành phố phải báo cáo chính phủ và trình Quốc hội để xác định ngân sách trung ương để hỗ trợ thực hiện từng dự án. Ông Minh


    Trả lời