“Thống kê GDP địa phương vẫn có thành công”

-Nhiều người tin rằng trong quý đầu tiên, mặc dù tăng trưởng tín dụng dưới 1%, tăng trưởng GDP vẫn ở mức gần 5% là điều khó hiểu, bởi vì tăng trưởng GDP của chúng ta từ lâu đã dựa vào đầu tư tăng trưởng vốn. . Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

– Trước hết, bạn phải hiểu rằng tăng trưởng tín dụng ở đây chưa đến 1% từ tín dụng vay ngân hàng thương mại từ Ngân hàng Quốc gia. quảng cáo. Số dư tín dụng không chỉ phụ thuộc vào việc bán khoản vay mà còn phụ thuộc vào khoản nợ của ngân hàng.

Ông Du Tuque tin rằng các ngân hàng là một kênh quan trọng để cung cấp vốn sản xuất, nhưng không phải là kênh duy nhất. Ảnh: Nhất Minh

Phải thừa nhận rằng, các ngân hàng thương mại là một kênh quan trọng để cung cấp vốn sản xuất và thương mại, nhưng không phải là kênh duy nhất. Vốn sản xuất và doanh nghiệp cũng bao gồm vốn chủ sở hữu vay từ các doanh nghiệp hoặc đơn vị của nhau và tiền được đầu tư trực tiếp bởi nhân viên sản xuất và doanh nghiệp. Các nguồn vốn trên được huy động thông qua hệ thống. ngân hàng. Theo kết quả khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia, tỷ lệ đầu tư tự cấp vốn vay trong giai đoạn này là 1,15-1,35 / 1 .

– Thứ hai, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hiện nay chủ yếu dựa vào vốn và lao động, về cơ bản là Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng GDP cao sẽ kích thích đầu tư. Tuy nhiên, xin vui lòng nói rằng mối quan hệ này phải được xem xét trong một thời gian dài, vài năm, vài năm hoặc ít nhất một năm. Trong quý đầu tiên, nghĩa là trong quý đầu tiên, những nhận xét như vậy là không thỏa đáng. Hãy nhớ rằng, trong quý đầu tiên của năm 2012, tăng trưởng tín dụng đã giảm 1,2%, nhưng GDP tăng 4,75%.

– Một số chuyên gia tin rằng việc tính toán GDP của Việt Nam được tính ở phía cung và cần phải chồng chéo trong tính toán tổng cầu. Ý kiến ​​của bạn về vấn đề này là gì?

– GDP được tính theo phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng cuối cùng và phương pháp thu nhập. Ngày nay tại Việt Nam, dựa trên các kênh thông tin thống kê thu thập được, phương pháp sản xuất hàng quý và hàng năm được sử dụng để tính GDP.

Phương pháp cuối cùng được sử dụng là tính GDP của năm. , Máy tính hàng quý đang trong giai đoạn thử nghiệm. Giống như Việt Nam ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới cũng tính GDP.

– Đúng là số liệu thống kê GDP của Bộ Tổng hợp và cục thống kê địa phương hoặc các bộ rất quan trọng. Làm thế nào điều này ảnh hưởng đến tính chính xác của thống kê, chẳng hạn như thống kê GDP?

– Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh và thành phố thường cao hơn mức chênh lệch của cả nước. Dữ liệu về các chỉ số thống kê nhất định giữa Cục Thống kê Quốc gia và các bộ khác nhau, chẳng hạn như tỷ lệ nghèo, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lực lượng lao động được đào tạo. GSO không phải là cách duy nhất để thêm dữ liệu cấp tỉnh và thành phố được quản lý tập trung, mà là tính toán GDP của cả nước thông qua các phương thức sản xuất. GSO tính toán GDP của mỗi tỉnh chủ yếu để đáp ứng thông tin thống kê theo yêu cầu của lãnh đạo chính phủ và các cơ quan hành chính ở tất cả các cấp. Do đó, những khác biệt trên sẽ không ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu GDP quốc gia.

Mặt khác, việc tính toán các mục tiêu tăng trưởng GDP ở nhiều nơi đang chịu áp lực từ các bệnh tấn công của các nhà lãnh đạo địa phương. Cục Thống kê Quốc gia đang thực hiện dự án “khắc phục sự khác biệt giữa GDP trung ương và địa phương” để đảm bảo tính hợp lý của dữ liệu trên toàn quốc và các tỉnh, thành phố. -Về Cục Thống kê Khác biệt và các bộ và cơ quan khác nhau thực sự tính toán các mục tiêu của họ theo phương pháp thống kê quốc tế. Sự khác biệt giữa số liệu của Tổng cục Thống kê và số liệu của các bộ và ủy ban khác nhau chủ yếu là do các khái niệm, nội dung và phạm vi tính toán khác nhau.


    Trả lời