Chính phủ thành lập một quỹ tiết kiệm để trả nợ

Theo nghị định gần đây của chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ tích lũy nợ, Thủ tướng có trách nhiệm quyết định sử dụng quỹ này để quản lý rủi ro cho vay và bảo lãnh cho vay. Chính phủ quản lý nợ công theo quy định của pháp luật.

Các quyết định được chính phủ ủy quyền, bao gồm các quyết định về tạm ứng vốn (người thụ hưởng vốn, lãi suất tạm ứng, thời gian trả nợ); sử dụng nguồn quỹ để quản lý rủi ro dẫn đến (hủy tiền gốc, Tiền lãi, tiền phạt, v.v.); khấu trừ một phần chi phí bảo lãnh, chi phí cho vay lại …

kế toán tiền tệ trong các ngân hàng thương mại. Ảnh: PV

Bộ Tài chính sẽ là đơn vị quản lý quỹ trả nợ và thu nợ, chi tiêu và sử dụng vốn theo Luật Quản lý nợ công, báo cáo chính phủ để chính phủ có thể báo cáo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo tình trạng thu nhập và chi tiêu, nghĩa vụ trả nợ và lý do thiếu vốn để trả nợ. Nếu sau khi thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, quỹ không có đủ nguồn lực để trả nợ, cơ quan cũng sẽ đề xuất một giải pháp. Sau khi trả được nợ, Bộ Tài chính sẽ được ủy quyền mở rộng đơn vị nhận thanh toán tạm ứng và chọn ngân hàng địa phương để gửi tiền đúng hạn để ủy thác quản lý quỹ. Theo các đạo luật của quy định này, các khoản thu như biên lai trả lời chuyển nhượng, phí quản lý chuyển nhượng, phí bảo lãnh và phí trễ bao gồm phí bảo lãnh hoặc lãi tiền gửi, lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn và quỹ nên được thu thập. Tích lũy thu nhập quỹ Mặt khác, việc quản lý rủi ro và chi tiêu của các khoản nợ nước ngoài (gốc và lãi) được trả bằng các khoản vay là quản lý nợ công cơ bản … chi tiêu quỹ.

Sau khi sử dụng các số dư này, quỹ được phép sử dụng vốn không hoạt động tạm thời để vay từ ngân sách nhà nước và đầu tư vào vốn chưa sử dụng. Mua trái phiếu chính phủ miễn phí theo quy định của pháp luật.

Theo “Báo cáo quản lý nợ công năm 2017” và “Kế hoạch 2018” trình Quốc hội vào giữa tháng trước, nợ công năm 2017 đã gần 3,1%. Hàng nghìn tỷ đồng, đặc biệt là nợ công là 2,6 nghìn tỷ đồng, nợ được bảo đảm là 450 nghìn tỷ đồng và nợ của chính quyền địa phương là 66 nghìn tỷ đồng. – Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nợ nước ngoài đã vượt 2,41 nghìn tỷ đồng. Bảo vệ, hoặc 49% GDP (dưới 50% GDP) theo quy định của Quốc hội.

Năm 2018, chính phủ dự kiến ​​sẽ vay 341 nghìn tỷ đồng, bao gồm các khoản vay bồi thường hơn 195 nghìn tỷ đồng, và trả nợ gốc hơn 146 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nghĩa vụ trả nợ năm 2018 là 275,33 tỷ đồng.-Anh Minh


    Trả lời