Các bộ và các địa điểm tự lừa dối quên nộp báo cáo giám sát tài chính

Vào ngày 9 tháng 5, văn phòng chính phủ đã gửi một dự án tới nhiều bộ, ngành, địa phương để truyền đạt hướng dẫn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, yêu cầu đại diện cơ quan nhà nước của công ty thực hiện nghiêm túc hệ thống thông tin tài chính, hoạt động và quản lý các luật liên quan Nhiệm vụ.

Người đứng đầu chính phủ yêu cầu tất cả các bộ và địa phương tiến hành kiểm tra và làm rõ. Vi phạm trách nhiệm cá nhân để truyền đạt kết quả giám sát tài chính được gửi đến Bộ Tài chính để tóm tắt và báo cáo Thủ tướng.

Cơ quan đại diện của 13 chủ sở hữu chưa gửi báo cáo về kết quả giám sát tài chính. Giám sát. Theo cơ quan này, mặc dù đã trì hoãn gần một năm, trong sáu tháng đầu năm 2016, mặc dù các thông báo liên tục của lãnh đạo chính phủ và Bộ Tài chính, các bộ và địa phương vẫn do dự. Ngoài ra, Bộ Tài chính tuyên bố rằng 15 tổ chức đại diện của các chủ sở hữu chưa nộp kết quả giám sát tài chính trong sáu tháng đầu năm 2017.

Trước đây, trong quá trình phát triển kinh doanh tại nhiều cuộc họp của Ban chỉ đạo Đổi mới và Công nghệ , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ luôn yêu cầu đại diện chủ sở hữu nhà nước nhanh chóng báo cáo về công ty giám sát tài chính và thương mại của Công ty để cảnh báo rủi ro và các dấu hiệu tài chính. Báo cáo cho biết ông chậm một năm.

Anh Minh


    Trả lời