Cơ quan kiểm tra không được phép mua hoặc bán xe ô tô

Nội dung này được quy định bởi Nghị định số 7, có hiệu lực từ tháng 7. Luật pháp quy định các điều kiện dịch vụ để kiểm tra xe.

Nếu dịch vụ kiểm tra xe được cung cấp, với tư cách là một công ty cổ phần, các tổ chức và cá nhân tham gia vận chuyển ô tô, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô chỉ có thể nắm giữ tối đa 10% cổ phần tại đây. Nghị định cũng quy định rằng chỉ những tổ chức đã đạt được chứng nhận kiểm tra xe cơ giới mới có quyền cung cấp dịch vụ này. Đơn vị kiểm tra xe cơ giới không được sử dụng động cơ. Khả năng trao đổi xe – Ngoài ra, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện chung, để việc thành lập đơn vị đã đăng ký phải tuân theo kế hoạch chung của đơn vị ghi âm và mạng lưới kiểm tra đường dây. . Ngoài ra, các tổ chức kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực và có được chứng chỉ để đủ điều kiện cho các hoạt động đánh giá xe cơ giới. -Failure để tuân thủ các điều kiện và điều kiện của các cơ sở, thiết bị và công cụ kiểm tra, khi thiết bị bị hỏng hoặc khi ba hoặc nhiều điều tra viên bị thu hồi …, thiết bị kiểm tra xe cơ giới sẽ bị thu hồi từ một số hoặc tất cả các hoạt động thương mại 1- 3 tháng .

Nếu nhà đăng ký có chứng nhận vi phạm giả mạo, cố tình xóa chứng nhận kiểm tra xe cơ giới giả mạo và không thực hiện các hoạt động kiểm tra sau sáu tháng kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận, việc kiểm tra xe cơ giới sẽ bị hủy Đủ điều kiện …

Anh Minh


    Trả lời