Bảy công ty khác đã công bố cổ tức

Theo thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bảy đơn vị khác đã công bố thanh toán cổ tức. Cụ thể, sáu công ty đã trả cổ tức vào năm 2012 và một công ty đã trả cổ tức vào năm 2011. Trong đó, đơn vị phân phối cổ tức cao nhất trong số 7 công ty này là HAI Agrochem AG (HAI), với tỷ lệ 30% (3000 đồng / cổ phiếu).

Cotec Construction AG (mã: CTD) và FECON ngầm Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Cơ sở hạ tầng (Mã: FCN) là cổ tức thấp nhất được trả bởi hai công ty, giống nhau, cả hai đều là 10% (mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng).

Ba công ty còn lại sẽ trả cổ tức bắt đầu từ năm 2012, bao gồm Tổng công ty Thủy điện 3 (mã: DRL, thuế suất 20%); Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (mã: SII, thuế suất 15%), Hà Nội Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục (mã EID, 13%) .— Beton Co., Ltd. (mã: BT6) cũng đã công bố khoản thanh toán cổ tức đầu tiên vào năm 2011 với tỷ lệ 2,5% (250 đồng / cổ phiếu).

STT

Công ty cổ phần

mục đích

phần trăm

ngày thanh toán cổ tức

ngày đăng ký cuối

ngày giao dịch vượt quá

– 1- — Hai loại thuốc

hai

cổ tức 2012

30

25 / 1- -15/1

11/1

2

Cotec xây dựng

CTD

cổ tức đầu tiên năm 2012

10

1 / 2- — 16/1

14/1 — 3

Nền tảng kỹ thuật và kỹ thuật ngầm FECON

FCN

Cổ tức 2012

10

4/2

21/1 – –17 / 1 – – 4

Thủy điện-Điện 3

DRL

Cổ tức 2012

20

28/1

14/1

10/1 – – 5

Đầu tư bất động sản Sài Gòn

SII – Cổ tức 2012

15

31/1

1/15

11/1

6

Đầu tư và phát triển giáo dục tại Hà Nội

EID

cổ tức năm 2012 — -13

25/1

11/1

7

cụ thể

BT6

cổ tức đầu tiên sau 20 năm 11

2.5

28/1

14/1

10 / 1

Trước đây, theo thống kê của VnExpress.net và VnDirect Securities, tính đến cuối năm 2012, trên sàn của Thành phố Hồ Chí Minh và UPCoM tại Hà Nội, đã có 174 công ty và phòng ban từ 30 ngành công nghiệp thanh toán cổ tức vào năm 2012. So với năm 2011 (501 công ty), con số này đã giảm 65%. So với năm 2010 (579 công ty), nó đã tăng gần 70%.


    Trả lời