SCIC, các chuyến bay điều lệ của Vietnam Airlines được chính phủ cấp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành dự thảo nghị định, ban hành điều lệ mô hình công ty và mô hình doanh nghiệp, trong đó nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu để tham khảo ý kiến ​​và sau đó trình chính phủ phê duyệt. -Việt Hàng không Việt Nam sẽ nhận được điều lệ nguyên mẫu trực tiếp từ chính phủ. Ảnh: Hoàng Hà – Dự thảo nói rằng điều lệ sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước và 100% doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của các bộ và hoa hồng. Công ty và các công ty thành viên nên sử dụng các quy định của điều lệ mẫu để xây dựng các quy định riêng của họ.

Đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước và các công ty đặc biệt, như đầu tư và doanh nghiệp vốn nhà nước (SCIC), Vietnam Airlines (Vietnam Airlines), Vietnam Marine (Vinalines), Northern Food Corporation, Southern Food, chính phủ sẽ trực tiếp ban hành điều lệ. — Các bài viết của hiệp hội các ngân hàng thương mại công cộng với 100% vốn công sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của các tổ chức tín dụng có liên quan.

Công ty có quyền quyết định sở hữu, đầu tư và mua cổ phần và thoái vốn khỏi các công ty khác. Một khi chính sách được Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các tổ chức công có liên quan phê duyệt. Đối với các công ty chính thức, khi công ty mẹ bị giải thể, khi công ty không còn đáp ứng các điều kiện tồn tại theo quy định, công ty sẽ ngừng hoạt động như một công ty. -lá thư


    Trả lời