Thay đổi tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012

Thời gian hưởng lương hưu là thời gian hưởng lương hưu theo quy định của người sử dụng lao động trong quyết định nghỉ việc khi người lao động đáp ứng các điều kiện lương hưu theo quy định.

Thông báo 23 vừa được Bộ Lao động, Vô hiệu Chiến tranh và Công ty ban hành có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2012. Một số nội dung của Thông báo 19 đã được bổ sung và sửa đổi để xác định tuổi lợi nhuận từ lương hưu và thời gian. -Vì vậy, tuổi được hưởng lương hưu sẽ được tính là ngày đầu tiên của tháng sau tháng của năm mà người lao động đủ điều kiện hưởng lương. Nếu hồ sơ nhân viên chỉ ghi lại năm sinh, thời gian được tính vào ngày đầu tiên của năm thứ hai của nhân viên đủ điều kiện.

Theo Thông tư số 19 hiện hành, lợi ích của lương hưu được tính từ tháng tiếp theo khi các tổ chức, đơn vị và người lao động nộp hồ sơ đầy đủ và hiệu quả cho các tổ chức bảo hiểm xã hội. Về thời gian hưởng lương hưu, Thông tư số 23 quy định rằng người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đó là thời điểm người sử dụng lao động quyết định nghỉ hưu với quyền nhận lương. — Nếu nhân viên giữ lại thời hạn thanh toán bảo hiểm xã hội, khi nhân viên đủ điều kiện nhận lương hưu theo quy định, anh ta sẽ cho biết thời gian hưởng lương hưu mà anh ta nên được hưởng trong yêu cầu. Khi khả năng làm việc của một người đáp ứng yêu cầu về độ tuổi bị giảm và thời gian thanh toán bảo hiểm xã hội được tính từ tháng đầu tiên của tháng tiếp theo sau tháng thứ hai của tháng khi khả năng làm việc bị suy giảm, đó là lương hưu. – Thông tư 23 mới cũng quy định rằng người sử dụng lao động phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày người lao động có quyền nhận lương hưu. Nếu chủ lao động nộp tài liệu trước thời hạn quy định, nó phải có một lời giải thích bằng văn bản giải thích rõ ràng lý do.

Anh Quân


    Trả lời