Các công ty dầu khí có thể tăng giá dưới 5%.

Bộ Công Thương vừa công bố một dự án bổ sung và bổ sung Nghị định 84 cho thương mại dầu khí. Về điều chỉnh giá, cơ quan chỉnh sửa cung cấp 3 tùy chọn.

Trong lựa chọn đầu tiên, Bộ Công Thương đề nghị kéo dài thời gian điều chỉnh lên 15 ngày (tăng giá tối thiểu, tăng giá tối đa). (Có giảm giá) thay vì 10 ngày như hiện tại. Khi thành phần dễ bay hơi giảm giá cơ bản xuống dưới 6% giá bán lẻ hiện tại, thương nhân chính phải hạ giá bán lẻ tương ứng. Nếu giá cơ sở thấp hơn 6% so với giá bán lẻ hiện tại, sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều chỉnh thuế nhập khẩu, quỹ được ổn định … Giá chi tiết, không giới hạn thời gian và số lượng chiết khấu – mặt khác, nếu thành phần biến động sẽ là giá cơ bản Tăng khoảng 5%, thương gia có quyền tăng giá bán. Giá bán lẻ. Khi thành phần tăng giá cơ sở từ giá bán lẻ hiện tại thêm 5% lên 10%, thương nhân chính có thể tăng giá thêm 5%, cộng thêm 60%. Bổ sung. 40% còn lại được sử dụng để bù vào giá trị của quỹ. Nếu giá cơ bản tăng hơn 10% hoặc nếu tăng giá ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và xã hội và cuộc sống của người dân, nhà nước tuyên bố thực hiện các biện pháp bình ổn giá. – Theo Kế hoạch 2, Bộ Công Thương quy định giá cơ sở của tháng trước là giá bán lẻ của tháng tiếp theo. Giá điểm chuẩn được tính dựa trên Thông tin Năng lượng của Platts Singapore (hoặc giá được công bố trên các sàn giao dịch khác) trong trung bình 30 ngày. Vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tới, Bộ Tài chính và Công nghiệp sẽ công bố mức giá bán lẻ cao nhất áp dụng cho tháng. Các thương nhân lớn có quyền tăng hoặc giảm giá, nhưng họ không được vượt quá mức giá cao nhất được công bố bởi bộ. -Nếu giá cơ sở vượt quá giá bán lẻ hiện tại từ 5% trở lên, sau khi điều chỉnh tối đa là 5%, các quyết định liên bộ còn lại sẽ áp dụng các biện pháp bình ổn theo quy định của pháp luật. Nếu giá cơ bản thấp hơn 5% hoặc cao hơn giá bán lẻ hiện tại, sau khi điều chỉnh lên 5%, các công ty khác sẽ quyết định tạo quỹ tăng giá hoặc tăng thuế nhập khẩu. Bộ Công Thương cho biết trong dự án thứ ba rằng mức giá bán lẻ hàng năm sẽ được công bố vào ngày làm việc đầu tiên của năm nay. Các công ty chỉ số có thể quyết định giá bán và thời điểm điều chỉnh giá. Cơ quan quản lý quốc gia tính toán chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán lẻ theo quy định hàng quý. Nếu giá cơ bản vượt quá giới hạn trên của giá bán lẻ, công ty có thể sử dụng quỹ bình ổn giá để tạo ra sự khác biệt dựa trên hóa đơn bán hàng của mình.

Theo Nghị định 84 hiện hành, khoảng thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp ít nhất là 10 ngày tại thời điểm tăng giá và nhiều nhất là 10 ngày tại thời điểm giảm giá. Khi thành phần dễ bay hơi khiến giá cơ sở giảm xuống dưới 12% giá bán lẻ hiện tại, thương nhân chính phải hạ giá bán lẻ tương ứng. Khi giá cơ sở giảm hơn 12%, sau khi chính quyền thực hiện các biện pháp điều tiết, các thương nhân lớn sẽ tiếp tục hạ giá bán lẻ, không có giới hạn thời gian giữa hai lần giảm giá và số lần giảm giá.

Nếu đầu vào tăng giá cơ bản xuống dưới 7% giá bán lẻ hiện tại, thương gia chính có quyền tăng giá bán lẻ tương ứng. Nếu mức tăng lớn hơn 7% đến 12%, hoạt động kinh doanh chính có thể tăng 7%, cộng với 60% mức tăng giá cơ sở vượt quá 7% đến 12%. 40% còn lại được bồi thường bằng cách sử dụng quỹ bình ổn giá.

Nếu giá cơ bản tăng hơn 12%, Tiểu bang New York tuyên bố thực hiện các biện pháp bình ổn giá thông qua quản lý thuế và quỹ tăng giá. .

Trước đây, nhiều công ty đã chỉ ra rằng Nghị định số 84 hiện tại có nhiều khuyết điểm. Theo Nghị định 84, dựa trên giá cơ bản hiện tại và giá hiện tại trung bình trong 30 ngày, giá xăng dầu trong nước vẫn chưa theo kịp thế giới. Dự kiến ​​trước ngày 30 tháng 6, Bộ Công Thương sẽ đệ trình lên chính phủ sửa đổi và bổ sung Nghị định số 84/2009 về hoạt động dầu khí-Hoàng Lan


    Trả lời