Thời hạn huy động vàng được gia hạn đến ngày 30/6/2013

Tại văn bản 7019 / NHNN-QLNH ngày 26/10, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam yêu cầu các ngân hàng tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn và cho vay vàng nếu còn số dư. Thanh toán bằng vàng trước 24/11.

Thời hạn hiệu lực của chứng thư bảo lãnh phát hành này không quá 30/6/2013. Chứng chỉ tiền gửi mới không thể được thanh toán sớm hơn dự kiến. Các ngân hàng chỉ được phép phát hành thêm trái phiếu khi dự trữ không đủ và thu nợ không đủ trả. .

– Như vậy, so với quy định tại Thông tư số 12/2012, thời hạn sử dụng của chứng chỉ tiền gửi vàng đã được kéo dài hơn 7 tháng. Thông tư 12 yêu cầu các ngân hàng dừng hoàn toàn mọi hoạt động huy động trước ngày 25/11, đồng thời hoàn thành tất toán trước thời hạn.

Ngân hàng Quốc gia giải thích rằng họ phải cho phép gia hạn. Đảm bảo khả năng thanh khoản của các ngân hàng, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi nhu cầu vốn của nền kinh tế thường cao.

Theo Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới phải xây dựng và công bố kế hoạch phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn bằng vàng (điều kiện tiền gửi, số tiền gửi dự kiến ​​cho từng học kỳ). Mỗi trường hợp được xem xét và phê duyệt. Ngoài ra, từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch thu số vàng quy đổi ra tiền sử dụng vào mục đích khác ngoài cho vay vàng, gửi Cục Quản lý ngoại hối trong ngày 31. Tháng 10 năm 2012 …

Song Lin


    Trả lời