Lĩnh vực tài chính còn gần 1.000 thủ tục hành chính

Bộ trưởng Ding Tianfei cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, đã cắt giảm và đơn giản hóa 248 thủ tục hành chính. Từ năm 2016 đến ngày 2/10, Bộ Tài chính đã cắt giảm 174 thủ tục và đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính. Trong đó, số lượng thủ tục cắt giảm nhiều nhất là cục thuế, giảm gần 400 thủ tục.

Trong tháng 10, ngành tài chính vẫn có 987 thủ tục cắt giảm, trong đó cục thuế vẫn có nhiều nhất 298 thủ tục. – Bộ trưởng cho biết, các Vụ chuyên môn của Bộ Tài chính đã xây dựng phương án rà soát, phê duyệt cắt giảm hơn 140 và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính. – Về việc đơn giản hóa trang thiết bị, ông Đông cho biết từ đầu năm 2013 đến tháng 10/2018, Bộ đã cắt giảm 3.000 đầu mối, từ cấp trung ương đến cấp đội đến địa phương. Số lượng đầu mối cấp phòng và cùng cấp đã giảm 180 đầu mối và số lượng đầu mối ở cấp nhóm giảm khoảng 2.800 đầu mối.

Số lượng các khu vực công phi thương mại báo cáo và báo cáo Bộ Tài chính đã giảm từ 35. Tính đến cuối năm 2016, hiện còn 28 công ty do sắp xếp, giải thể, ngừng hoạt động. Giai đoạn 2018 – 2020, ngành sẽ tổ chức, sáp nhập 2-3 đơn vị, còn lại đến năm 2021. – Nguyễn Hà


    Trả lời