Ngân hàng Quốc gia sẽ có nhiều tiền hơn cho “ngày lĩnh lương”.

Bộ Tài chính vừa ban hành một dự thảo thông báo hướng dẫn quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống tài chính của Ngân hàng Quốc gia.

Theo dự thảo ngày 15/8/2013, vốn pháp định tài sản quốc gia của ngân hàng sẽ được tăng lên 10 nghìn tỷ đồng, gấp đôi mức 5 nghìn tỷ đồng hiện nay. Quỹ này cũng bằng vốn pháp định của Ngân hàng Quốc gia, hàng năm phải trích 20% trong cân đối thu chi để bổ sung vào quỹ. Các quy định hiện hành chỉ yêu cầu Ngân hàng Quốc gia trích 10% từ cân đối thu chi để bổ sung quỹ. Thông qua Quỹ Thực hiện Chính sách Tiền tệ Quốc gia, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia có thể được sử dụng để cung cấp các khoản vay hỗ trợ. Hỗ trợ tổ chức tín dụng giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh hệ thống ngân hàng; tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt góp vốn, mua cổ phần. Đồng thời, các khoản vay được cung cấp cho các thành viên của hệ thống thanh toán để giúp giải quyết mọi vấn đề đe dọa đến an toàn giao dịch thanh toán và an ninh của hệ thống ngân hàng. Trường hợp quỹ bảo hiểm tiền gửi không đủ duy trì ổn định từ tổ chức tín dụng thì vay từ quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Dự trữ tài chính của Ngân hàng Quốc gia không được vượt quá 25% vốn được phép. Quỹ được sử dụng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại của tổ chức, cá nhân sau khi sử dụng quỹ bồi thường, bảo hiểm và sử dụng dự phòng rủi ro trong chi tiêu. Ngoài báo cáo tình hình phát triển Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước và báo cáo thu chi, Ngân hàng Quốc gia sẽ báo cáo quỹ hàng quý với Bộ Tài chính để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. — Trò chơi trò chơi.


    Trả lời