Nhiều nơi chậm báo cáo tình hình chi tiêu quỹ đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 25/7 chỉ có 54 bộ, 15 cơ quan trung ương và 12/63 địa phương công bố quyết toán chi đầu tư công. Báo cáo kịp thời.

Trước đây, Bộ Tài chính đã nhiều lần nhắc lại việc nhiều sở, ban, ngành, chính quyền địa phương báo cáo không đầy đủ và thường bị giám sát sau thực tế. Do đó, Bộ Tài chính cần sử dụng số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do thiếu thông tin đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và bộ phận tài chính công nên việc tổng hợp báo cáo còn nhiều khó khăn.

Theo ước tính ban đầu, chi đầu tư công cuối tháng 7 có chuyển biến tích cực. So với vài tháng đầu năm. Ước tính số tiền thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7 là 19.417,7 tỷ đồng, 5 tháng sau mới đạt hơn 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, tức là mới đạt 26%. – Bộ Tài chính chỉ ra rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chi đầu tư công chậm, ví dụ như chính sách thanh lý, tái định cư sẽ khiến nhiều người không đồng tình. Phiên dịch viên Covid-19 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nhân lực, vật lực, tổ chức thi công, nhiều dự án phải tạm dừng làm ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ vốn đầu tư công … – Đẩy nhanh phân bổ vốn công trong những năm cuối năm Vào giữa tháng, Bộ Tài chính đã kiến ​​nghị Chính phủ đầu tư và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp và thông báo cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh hoặc thu hồi trách nhiệm chính. Trường hợp không đủ điều kiện bố trí vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn thì thực hiện thu hồi kế hoạch vốn năm 2020. -Theo khuyến nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tiến hành đồng bộ và quy hoạch phân phối. Liệt kê cụ thể kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 và mức vốn bố trí cho từng dự án trong danh mục, báo cáo Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để kiểm soát chi theo dự án. -Queen Tron


    Trả lời